Наказ про оренду автотранспортного засобу зразок

Содержание
 1. Наказ про оренду автотранспортного засобу зразок
 2. Зразок наказу, наказ зразок
 3. Зразок договору оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм)
 4. Документальне оформлення передачі в оренду авто та отримання орендної плати
 5. Наказ про оренду автомобіля зразок
 6. Договор аренды автомобиля без экипажа – Договор аренды автомобиля и других транспортных средств
 7. 1. Предмет договора
 8. 2. Права и обязанности сторон
 9. Легковий автомобіль на підприємстві: що змінилося
 10. Договір оренди автотранспортного засобу: скачать Договір оренди або найму автомобіля в Україні
 11. Зразок наказу про закріплення автомобіля за водієм
 12. Передача автомобіля в оперативну оренду
 13. Акт прийому передачі автомобіля до договору оренди зразок
 14. Як здавати авто в оренду? Які необхідні документи
 15. Акт прийому-передачі автомобіля
 16. Зразок акту прийому передачі автомобіля в оренду
 17. Акт прийому передачі автомобіля зразок простий
 18. Об утверждении Положения о лицензионной карточке, прилагаеиой к лицензии на предоставление услуг по перевозке пассажиров, опасных грузов, багажа автомобильным транспортом
 19. Зразок договору позички транспортного засобу – UkrNews24.net
 20. Щодо форми правочину:
 21. Таким чином, автомобілі належать до наземних самохідних транспортних засобів, а відтак договір позички транспортного засобу не потребує обов’язкового нотаріального посвідчення
 22. Оренда автомобіля у фізичної особи — засновника: загальні питання, відображення у податковому та бухгалтерському обліку
 23. Податок на прибуток
 24. Податок на доходи фізичних осіб
 25. ЄСВ
 26. Бухгалтерський облік
 27. Облік операцій з оренди автомобіля у засновника

Наказ про оренду автотранспортного засобу зразок

Наказ про оренду автотранспортного засобу зразок

ДОГОВІР No. на оренду автомобіля м. » » 20 р. (найменування підприємства, організації), іменоване далі «Орендар», в особі (посада, прізвище, ім’я, по батькові), діючого на підставі (статуту, положення, доручення), з однієї сторони й гр.

(прізвище, ім’я, по батькові), іменоване в подальшому «Орендодавець», з іншої сторони уклали даний договір про наступне: 1. Предмет договору 1.1.

Орендодавець передає в тимчасове користування Орендареві приналежний Орендодавцеві на праві приватної власності автомобіль марки випуску року, двигун No. , кузов No. , кольори, номерний знак , зареєстрований у ДАІ району. 1.2.

Вартість автомобіля встановлюється в розмірі на підставі з оцінки, що є Додатком до даного договору. 2. Умови договору 2.1. Орендодавець надає автомобіль у справному стані по Акту прийому-передачі, що є невід’ємною частиною даного договору. 2.2.

Зразок наказу, наказ зразок

Важно Автомобіль не перебуває в заставі. 2. Цілі оренди 2.1.
Автомобіль використовуватиметься Орендарем для цілей 2.2.
Територія поїздок автомобіля 3. Порядок передачі автомобіля в оренду 3.1.


Автомобіль передається Орендарю за його заявкою не пізніше (не раніше) після її приймання Орендодавцем до виконання.
3.2. Внимание Бажане місце подачі автомобіля зазначається Орендарем у заявці.
3.

3.

Передача автомобіля в оренду здійснюється за актом приймання-передачі.

4.

Строк оренди 4.1. Строк оренди становить . 4.2. Якщо Орендодавець у строк до закінчення строку оренди не заявить про намір припинити цей Договір, то строк оренди автомобіля продовжується на .

4.3. Строк оренди може бути скорочено за згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до Договору.
5. Орендна плата та порядок розрахунків 5.1. Розмір орендної плати становить: в . 5.2. Плата за подачу транспортного засобу складає . 5.3.

Зразок договору оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм)

Щоправда, у контролерів з цього приводу інша точка зору.
Так, у Віснику №9(9) за березень 2013 р. вони зауважили, що договір оренди ТЗ, укладений за участю фізичної особи — підприємця в простій письмовій формі без нотаріального посвідчення, є недійсним.

Або, як варіант, заручитися індивідуальною податковою консультацією з цього питання згідно з ст.

52 та ст. 53 ПКУ, з урахуванням перехідних положень п. 39 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ. Оскільки договір оренди ТЗ є одним із різновидів договору оренди, на нього поширюються загальні правила, встановлені параграфом 1 глави 58 ЦКУ. Зокрема, згідно з ч. 1 ст.

Документальне оформлення передачі в оренду авто та отримання орендної плати

Орендна плата вноситься в строк , шляхом . 6. Права та обов’язки Сторін 6.1.
Орендодавець за цим Договором зобов’язується: 6.1.1. Надати в оренду автомобіль у технічно справному стані.
6.1.2.

Протягом усього строку дії цього Договору підтримувати автомобіль у належному стані, включаючи проведення поточного та капітального ремонту і надання необхідного приладдя. 6.1.3. Забезпечувати своїми силами керування автомобілем і його технічну експлуатацію відповідно до цілей оренди, зазначених у пункті 2 Договору. 6.1.4.

Забезпечити відповідність екіпажу (водія) і його кваліфікації до вимог звичної практики експлуатації транспорту цього виду та умов Договору. 6.1.5.

Нести витрати з оплати праці екіпажу (водія), а також витрати на його утримування.

6.1.6. Страхувати автомобіль і відповідальність за шкоду, яку може бути заподіяно ним або у зв’язку з його експлуатацією.

Наказ про оренду автомобіля зразок

Наймач зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану іншій особі у зв’язку з ви­користанням транспортного засобу, відповідно до глави 82 цього Кодексу. 1. Оскільки наймач володіє транспортним засобом на правовій підставі, якою є договір найму, а транспортний засіб є джерелом підвищеної небезпеки (ст. 1187

ЦК), наймач безпосередньо відповідає перед третіми особами за шкоду, заподіяну в зв’язку з використанням транспортного засобу.

Наймодавець не може нести пе­ред третіми особами відповідальність за заподіяну їм шкоду. Умови договорів про перерозподіл в порівнянні з законом між сторонами відповідальності за шкоду, заподіяну в зв’язку з використанням транспортного засобу, що є предметом найму, є дійсними лише за умови, що вони не зачіпають прав третіх осіб (потерпілих).

Сторони не відповідають за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно відбулося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх заходів, які залежать від неї, для належного виконання зобов’язання. 8.3.

У разі прострочення сплати орендних платежів Орендар сплачує Орендодавцю пеню в розмірі від суми боргу за кожний день прострочення. 8.4. Орендодавець несе таку відповідальність за цим Договором: у разі прострочення передачі автомобіля в оренду Орендарю — штраф у розмірі , який стягується з орендних платежів, належних до сплати Орендодавцю. 9.

Строк дії Договору та інші умови 9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. 9.2.

Источник: https://zalog-nedvizhimost.ru/nakaz-pro-orendu-avtotransportnogo-zasobu-zrazok/

Договор аренды автомобиля без экипажа – Договор аренды автомобиля и других транспортных средств

Наказ про оренду автотранспортного засобу зразок

г. ______                                                                                                          «__»_______20__ г.

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________________________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору легковые автомобили, указанные в акте приёма-передачи автомобиля, являющегося приложением к Договору, а Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю арендную плату за пользование автомобилями и возвратить их в порядке, установленном настоящим Договором.

1.2. Объектом настоящего договора являются автомобили, указанные в акте приёма-передачи автомобиля и являющегося приложением к настоящему договору. Комплектация автомобилей указывается в акте приёма-передачи автомобилей. В комплектацию автомобилей входит комплект резины (зимней и летней).

1.3. Автомобили принадлежат Арендодателю на праве собственности.

1.4. Использование автомобиля не должно противоречить его назначению.

2. Права и обязанности сторон

2.1.  Права и обязанности   Арендодателя:

2.1.1. Арендодатель обязан в 10-ти дневный срок с момента подписания настоящего договора передать Арендатору  автомобили в технически исправном состоянии, полностью укомплектованными, оборудованными  радиостанциями, свободными от прав третьих лиц. Приём и сдача автомобиля производится по приёмо-сдаточному акту (Приложение № 1 к Договору).

2.1.2. Передать Арендатору документы, относящиеся к автомобилям и необходимые для нормальной эксплуатации.

2.2.3.  Застраховать автомобили (КАСКО, ОСАГО). При страховании автомобилей Арендодателем  необходимо, чтобы в страховых полисах, круг лиц, которые имеют право управлять автомобилем, был неограничен.

2.2.4.  Арендодатель вправе проверять состояние автомобилей. Для этого Арендодатель не позднее 3-х дней до дня проверки уведомляет Арендатора об этом. Арендатор не вправе препятствовать проведению осмотра автомобилей.

2.2.5. Арендодатель обязан по требованию Арендатора в течение 2-х дней представить последнему доверенности на лиц, допущенные им  к управлению автомобилями.

2.2. Права и обязанности Арендатора:

2.2.1. Арендатор обязан осмотреть состояние и комплектацию автомобилей и принять их от Арендодателя, подписав акт приёма-передачи автомобилей (Приложение № 1).

2.2.2.

Арендатор обязуется использовать автомобиль в строгим соответствии с его назначением, соблюдать Правила дорожного движения, нести ответственность за соблюдение требований по профилактике и учёту ДТП,  содержать автомобили в технически исправном  состоянии, иметь при себе необходимые документы, требуемые сотрудниками ГИБДД. Арендатор обязуется строго соблюдать все требования по эксплуатации транспортного средства и условия, указанные в сервисной книжке этого автомобиля.

2.2.3.   Своевременно оповещать Арендодателя и страховую компанию о ДТП. Оформлять все необходимые документы для ГИБДД и страховой компании. В случае невыполнения данных требований Арендатор несёт полную материальную ответственность за повреждения, полученные в результате ДТП.

2.2.4. Проводить плановый техосмотр и ремонт автомобилей в технических центрах г. Москвы. Арендатор не вправе заменять номерные агрегаты, установленные на автомобилях, без предварительного письменного согласия Арендодателя. 

2.2.5. При повреждении, утрате автомобиля Арендатор обязуется незамедлительно известить об этом Арендодателя, а также уведомить о страховом случае страховую организацию в соответствии с договором страхования и законодательством.

2.2.6. При ДТП, совершенном по вине Арендатора, в случаях, не относящихся к страховым случаям по договорам страхования арендуемых автомобилей (в том числе и алкогольного опьянения и др.

), Арендатор обязуется произвести все предусмотренные законом и настоящим договором действия для возврата Арендодателю повреждённого автомобиля, и возместить в течении 30 дней убытки Арендодателю, либо выплатить Арендодателю остаточную стоимость автомобиля (выкупить автомобиль по остаточной стоимости).

2.2.7. Обеспечить сохранность регистрационных и других необходимых для эксплуатации документов. В случае их утраты независимо от наличия вины Арендатора, Арендатор обязуется возместить расходы  Арендодателю по их восстановлению.

2.2.8. Арендатор обязуется возместить в полном объёме ущерб, причинённый третьим лицам, при эксплуатации автомобиля (ст. 648 ГК РФ).

В случае предъявления третьими лицами требований о возмещении ущерба к Арендодателю, Арендатор обязан участвовать в судебных процессах по данному случаю, предоставить Арендатору все документы, связанные с причинением ущерба, возместить Арендодателю все расходы по судебным процессам.

2.2.9. При эксплуатации автомобилей использовать исключительно те горюче-смазочные материалы, которые указаны в сервисной книжке и (или) рекомендованы соответствующим автосервисом.

2.2.10. Арендатор вправе без согласия Арендодателя сдавать арендованное транспортное средство в субаренду на условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или без экипажа.

Арендатор вправе без согласия Арендодателя от своего имени заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если они не противоречат целям использования транспортного средства, указанным в договоре аренды (ст. 647 ГК РФ).

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6%D0%B0/

Легковий автомобіль на підприємстві: що змінилося

Отже, поговоримо щодо форми типового договору найму (оренди) авто. За загальним правилом, встановленим у ч. 1 ст. 799 ЦКУ, договір оренди автомобіля/транспортного засобу укладається у письмовій формі. Правові наслідки порушення вимоги про форму даного договору визначаються загальними положеннями Цивільного кодексу України щодо форми договорів.

Договір оренди автотранспортного засобу: скачать Договір оренди або найму автомобіля в Україні

Зверніть увагу! У разі закріплення автомобіля за конкретним водієм, який може отримати статус особи, матеріально відповідальної за дане майно роботодавця. Однак для цього потрібне підписання договору про повну матеріальну відповідальність між працівником і організацією.

Рекомендуем прочесть:  Если муж идет в декретный отпуск

Зразок наказу про закріплення автомобіля за водієм

У трьох примірниках документ оформляється при здачі транспортного засобу в ремонт. У цьому випадку акт містить інформацію про технічний стан та комплектацію автомобіля і підписується замовником і представником ремонтної організації. Два примірники залишаються у організації, а третій видається замовнику.

— страхування транспортного засобу (ч. 1 ст. 802 ЦК). Зверніть увагу на те, що за загальним правилом, передбаченим ст. 771 ЦК, страхування переданого в оренду майна може здійснюватися і орендарем. Однак щодо оренди транспортних засобів вищеназвана норма ст. 802 є спеціальною, тобто страхування транспортного засобу, який передається в оренду, може здійснювати тільки орендодавець;

4 Тут під базовою комплектацією варто розуміти комплектацію автомобіля відповідно до експлуатаційних умов, що зазначені в книзі технічних характеристик автомобіля, одержуваній покупцем разом з автомобілем при його покупці. Наприклад, більшість вантажних автомобілів продаються з додатковим (запасним) колесом, набором інструментів (ключів і ін.

). Або на базову модель автомобіля при його продажі встановлюються сонцезахисні склопакети, кондиціонер та ін. Зазначені ситуації є прикладами базової комплектації для покупця, тому що він відображає в бухгалтерському обліку придбаний автомобіль за його загальною вартістю, що містить у собі і вартість запасного колеса, і кондиціонера, і ін.

Передача автомобіля в оперативну оренду

Автомобіль передається в справному стані і без пошкоджень, ідентифікаційні номери автомобіля звірені і відповідають зазначеним в документах і Договорі оренди транспортного засобу без екіпажу від «___» __________ ____ р, комплектність автомобіля перевірена і відповідає заводський.

Акт прийому передачі автомобіля до договору оренди зразок

Після світової фінансової кризи люди почали шукати додаткові способи для заробітку коштів. Виключенням не стали й транспортні засоби, які перетворилася із засобів пересування у засоби заробітку.

Як правило, найчастіше всього заробляють за допомогою авто у службах таксі, але є і інший спосіб, який може принести власнику транспортного засобу додатковий дохід. Як ви вже встигли зрозуміти, мова йде про оренду транспортного засобу.

На ринку існує багато пропозицій, як від приватних осіб, так і від компаній, що візьмуть усі клопоти з пошуку клієнтів на свої плечі.

Рекомендуем прочесть:  Как оформить льготу на капитальный ремонт

Як здавати авто в оренду? Які необхідні документи

Акт на основі договору оренди транспортного засобу містить інформацію про технічний стан та комплектації автомобіля, наявності дефектів і стані пробігу. Документ складається по одному примірнику для орендодавця і орендаря, який при прийомі транспортного засобу зобов’язаний звірити номер автомобіля з тим, що вказаний в технічному паспорті та інших документах, що додаються до договору.

Акт прийому-передачі автомобіля

В первом разделе акта списания ТС заполняются сведения о техническом состоянии автомобиля на момент списания – его год выпуска, даты ввода в эксплуатацию, принятия к учету, последнего капремонта.

Так как автомобиль стоит на учете в ГИБДД, необходимо снять его с учета, дата снятия с учета прописывается в гр.5.

Также заполняются сведения об общем пробеге данного автотранспортного средства с начала эксплуатации и с даты последнего капремонта.

Цей акт складений в двох примірниках, по одному для кожної сторони, марки: ________________, ____ року випуску, двигун № ____________, кузов № _______________, кольори: Коричневий металік, номерний знак: _________, ПТС: __________, виданий ___________ року, за договором оренди між Гр.

_____________, паспорт: code of state GEO № ____________, проживає за адресою: _____________________, іменований надалі «Арендодатель9raquo ;, з одного боку, і ____________________, паспорт: _____________, виданий ОВД« ___________9raquo; гір.

Москви, дата видачі __________, зареєстрований: _____________________, далі «Арендодателем9raquo ;, про те, що« Арендодатель9raquo; передає, «Арендатор9raquo; приймає автомобіль: ____________________, ________ року випуску, двигун № ___________, кузов № _____________, кольори: Коричневий металік, номерний знак: _________, ПТС: ________, виданий _________ року в справному стані і технічний стан.

Зразок акту прийому передачі автомобіля в оренду

У разі, якщо перед вами стоїть завдання по формуванню акту з приймання-передачі транспортного засобу, а ви не знаєте, як саме це зробити, уважно прочитайте наведені нижче поради. Подивіться і приклад заповнення акта — на його основі у вас легко вийде зробити власний документ.

Акт прийому передачі автомобіля зразок простий

змін у реєстраційних документах власних автотранспортних засобів або в інших засвідчених в установленому порядку документах, що підтверджують право користування чи розпорядження таким автотранспортним засобом, що використовується на інших законних підставах;

Об утверждении Положения о лицензионной карточке, прилагаеиой к лицензии на предоставление услуг по перевозке пассажиров, опасных грузов, багажа автомобильным транспортом

Источник: https://corona-tv.ru/avtoyurist/nakaz-pro-orendu-avtotransportnogo-zasobu-zrazok

Зразок договору позички транспортного засобу – UkrNews24.net

Наказ про оренду автотранспортного засобу зразок

Відповідно до ст. 827 ЦК України за договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов’язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку.

Отже, характерними умовами договору позички, що відрізняють його від, наприклад, договорів позики чи оренди, є індивідуальна визначеність речі, що передається у позичку, а також безоплатність такої передачі.

Щодо форми правочину:

Відповідно до ст. 828 ЦК України:

 1. Договір позички речі побутового призначення між фізичними особами може укладатися усно.
 2. Договір позички між юридичними особами, а також між юридичною та фізичною особою укладається у письмовій формі.
 3. Договір позички будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у формі, яка визначена відповідно до статті 793 цього Кодексу.
 4. Договір позички транспортного засобу (крім наземних самохідних транспортних засобів), в якому хоча б однією стороною є фізична особа, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

На практиці часто виникають труднощі щодо розуміння ч. 4 ст. 828 ЦК України, зокрема визначення поняття «наземний самохідних транспортний засіб».

Зі змісту вказаної норми слідує, що договір позички наземних самохідних транспортних засобів за участю фізичної особи не обов’язково посвідчувати нотаріально.

Так, згідно з ст.

1 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» наземні транспортні засоби – це пристрої, призначені для перевезення людей та/або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів, які підлягають державній реєстрації та обліку у відповідних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України та/або допущені до дорожнього руху, а також ввезені на митну територію України для тимчасового користування, зареєстровані в інших країнах.

Підпункт “Ь” статті 1 Європейської угоди, що стосується праці екіпажів транспортних засобів, здійснюючих міжнародні автомобільні перевезення (дата приєднання Україною 07.09.

2005) визначає, що під «автомобілем» мається на увазі будь-який самохідний транспортний засіб, що використовується зазвичай для перевезення на дорогах людей або вантажів або для буксирування дорогами транспортних засобів, що використовуються для перевезення людей або вантажів; цей термін не включає сільськогосподарські трактори.

Відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Таким чином, автомобілі належать до наземних самохідних транспортних засобів, а відтак договір позички транспортного засобу не потребує обов’язкового нотаріального посвідчення

Зразок договору позички транспортного засобу:

Д О Г О В І Р

позички транспортного засобу

«____» ____________ 20__ р.                                                                                   м. Київ

гр. ____________________________________, паспорт _____________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків № __________________, зареєстрована за адресою: __________________________________________________, надалі іменована як «Позичкодавець», з однієї сторони

та

гр. _____________________________________, паспорт _____________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків № __________________, зареєстрований за адресою: __________________________________________________ , надалі іменований «Користувач», з іншої сторони, разом іменовані «Сторони», а кожен окремо «Сторона»,

уклали цей Договір про наступне:

1.Предмет Договору

1.1. Позичкодавець зобов’язується передати Користувачеві у безоплатне тимчасове користування легковий автомобіль «__________________», реєстраційний номер: ______________, колір кузова: чорний, (надалі «Майно»), а Користувач зобов’язується повернути Майно у тому стані, в якому він його одержав, з урахуванням нормального зносу.

1.2. Майно, що передається за цим Договором у безоплатне користування, належить Позичкодавцеві на праві приватної власності на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу __________________.

1.3. Позичкодавець гарантує, що Майно, яке передається у безоплатне тимчасове користування, вільне від будь-яких майнових прав третіх осіб, в спорі і під арештом (забороною) не перебуває.

2. Порядок передачі та повернення Майна

2.1. Позичкодавець зобов’язаний передати Користувачеві Майно у справному технічному стані, що відповідає його призначенню та умовам цього Договору, з усіма речами і документами, які відносяться до нього, а Користувач – прийняти Майно протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати підписання цього Договору.

2.2. Передача Майна здійснюється за Актом прийому-передачі, який є Додатком № 1 до цього Договору.

2.3. Акт прийому-передачі підписується уповноваженими особами Позичкодавця і Користувача. Його підписання свідчить про передачу Майна у безоплатне користування Позичкодавцем.

2.3. Строк, на який Майно надається у позичку, становить 1 (один) календарний рік з моменту підписання Договору.

2.4. У випадку, якщо жодна із Сторін не заявила про свій намір припинити дію цього Договору не пізніше ніж за 1 (один) місяць до дати закінчення строку дії Договору, цей Договір вважається продовженим ще на 1 (один) рік.

2.5. Протягом 5 (п’яти) календарних днів із дати закінчення строку користування Майном, Користувач зобов’язаний повернути його Позичкодавцю шляхом особистої передачі, попередньо узгодивши місце її здійснення.

2.6. Майно вважається поверненим Позичкодавцю Користувачем з моменту підписання Акта приймання-передачі представниками Сторін.

3. Права Сторін

3.1. Користувач має право:

 • використовувати Майно у власній господарській діяльності;
 • передавати Майно у користування третім особам за умови отримання на це письмового дозволу Позичкодавця.

3.2. Позичкодавець має право:

 • у будь-який час розірвати цей Договір та вимагати повернення Майна;
 • після закінчення строку дії Договору вимагати від Користувача повернення Майна у належному стані;
 • у разі неповернення Майна у строк, визначений цим Договором, вимагати його примусового повернення;
 • у разі повернення Майна із суттєвими пошкодженнями або недоліками вимагати від Користувача відшкодування вартості його ремонту.

4. Обов’язки Сторін

4.1. Користувач зобов’язується:

 • використовувати Майно лише за його прямим технічним призначенням;
 • нести витрати з підтримання Майна у належному технічному стані, проведення ремонтів, технічного обслуговування;
 • у присутності Позичкодавця перевірити технічний стан Майна. У разі невиконання цього обов’язку буде вважатись, що Майно передано Користувачу в належному стані;
 • повернути Майно у належному технічному стані;
 • У випадку пошкодження майна виплатити вартість відновлювального ремонту, а у випадку неможливості його проведення – ринкову вартість автомобіля на момент повернення з урахуванням нормального зносу.
 • у разі прострочення повернення Майна нести ризик випадкового знищення або пошкодження Майна.

4.2. Позичкодавець зобов’язується:

 • у строки, обумовлені цим Договором, передати Майно у належному технічному стані в користування Користувачеві;
 • попередити Користувача про особливі властивості та недоліки Майна, які відомі Позичкодавцю і які можуть бути небезпечними для життя та здоров’я Користувача або призвести до пошкодження самого Майна.

5. Відповідальність Сторін за порушення Договору

5.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

5.2. При порушенні Користувачем строку повернення Майна з позички він повинен сплатити Позичкодавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБ України за кожен день прострочення.

6. Вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

7. Прикінцеві положення

7.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.2. Сторона несе повну відповідальність за правильність указаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

7.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печатками.

7.4. Усі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

Підписи Сторін

Позичкодавець: _____________________

Користувач:         _____________________ 

UkrNews24.net

Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий.

Последние новости

Posted by Alex

Похожие темы:

Источник: https://www.ukrnews24.net/zrazok-dogovoru-pozichki-transportnogo-zasobu/

Оренда автомобіля у фізичної особи — засновника: загальні питання, відображення у податковому та бухгалтерському обліку

Наказ про оренду автотранспортного засобу зразок

Насамперед загальні правові основи укладення договорів оренди (у тому числі оренди (найму) транспорту) з фізичними особами викладено в Цивільному кодексі, зокрема:

 • договір оренди транспорту укладається у письмовій формі. При цьому такий договір за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню. Водночас договір оренди нотаріального посвідчення не потребує, якщо він укладається підприємством з фізичною особою — підприємцем;
 • договір оренди передбачає справляння плати з наймача за користування майном (орендної плати);
 • форма орендної плати (грошова або натуральна) встановлюється в договорі за згодою сторін;
 • плата за користування майном вноситься щомісяця, якщо інше не передбачено договором;
 • наймач (орендар) звільняється від сплати орендної плати за період, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не несе відповідальності.

Звертаємо увагу на те, що засновниками підприємства можуть бути юридичні особи та фізичні особи — підприємці. Тоді при укладанні договору оренди необхідно керуватися положеннями Господарського кодексу, зокрема частиною першої ст. 284, де зафіксовано істотні умови такого договору:

 • об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);
 • строк, на який укладається договір оренди;
 • орендна плата з урахуванням її індексації;
 • порядок використання амортизаційних відрахувань;
 • відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу.

Податок на прибуток

Необхідно пам’ятати, що всі операції підприємства — платника податку на прибуток із засновниками розглядаються як операції з пов’язаними особами, тому при укладенні з ними договору оренди слід орієнтуватися на звичайні ціни. Визначення поняття «пов’язані особи» наведено в пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу.

Залежно від функціонального призначення та використання орендованого автомобіля витрати з орендної плати можуть включатися до складу прямих витрат (п. 138.9 ст. 138 цього Кодексу), загальновиробничих (пп. «г» пп. 138.8.5 п. 138.8 зазначеної статті), адміністративних (пп. «в» пп. 138.10.2 п. 138.10 цієї самої статті), витрат на збут (пп. «д» пп. 138.10.3 вищезазначеного пункту).

Податок на доходи фізичних осіб

Дохід, отриманий від надання в оренду автомобіля (рухомого майна), підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб згідно з пп. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу.

Відповідно до цієї норми до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платникові за умовами цивільно-правового договору (далі — ЦПД).

Договір оренди транспортного засобу підпадає під визначення ЦПД. Згідно з Довідником ознак доходів суми орендних платежів, одержуваних фізичною особою, відображаються податковим агентом у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «102» як виплати, нараховані (виплачені) платнику податків відповідно до умов ЦПД.

ЄСВ

Відносини, що виникають між фізичною особою — наймодавцем і юридичною особою — наймачем, регулюються главою 58 «Найм (оренда)» Цивільного кодексу.

Вони не мають ознак правовідносин, що регулюють виконання робіт або надання послуг.

Тому при сплаті на користь фізичної особи орендної плати згідно з договором найму (оренди) транспортного засобу єдиний внесок не нараховується. Аналогічний підхід викладено у листі № 16534/03-20.

Бухгалтерський облік

При відображенні у бухгалтерському обліку підприємства операцій з оренди автомобіля у власника (засновника) слід керуватися насамперед загальними положеннями, що випливають із вимог Інструкції № 291 та ПБО 14, зокрема:

орендований автомобіль обліковується у підприємства-орендаря на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» за вартістю, зазначеною в договорі оренди.

Підставою для запису є Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № О3-1), підписаний представником орендаря та засновником (представником засновника у разі оренди у засновника — юридичної особи);

відповідно до п.

 9 ПБО 14 орендна плата, що належить за користування об’єктом оренди, визнається витратами згідно з ПБО 16 і відображається залежно від призначення об’єкта у складі виробничої собівартості (дебет рахунку 23 «Виробництво»), загальновиробничих витрат (дебет рахунку 91 «Загальновиробничі витрати»), адміністративних витрат (дебет рахунку 92 «Адміністративні витрати»), витрат на збут (дебет рахунку 93 «Витрати на збут»), інших витрат операційної діяльності (дебет рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності»). Кореспондують ці рахунки з кредитом субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». Утримання із суми орендної плати ПДФО показують таким записом: дебет субрахунку 685 і кредит рахунку 641 «Розрахунки за податками».

Розглянемо на прикладі порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій з оренди автомобіля у засновника — фізичної особи.

Приклад. ТОВ «Трейд Компані», що займається оптовою торгівлею продуктами харчування, уклало договір оренди автомобіля марки Renault Dokker  з його власником — засновником (власником) підприємства строком на три роки. Договір посвідчено нотаріально. Автомобіль використовується для доставки товарів (продуктів харчування) покупцям.

Доставка безкоштовна за рахунок продавця, що обумовлено укладеними договорами з покупцями. Вартість автомобіля, відображена в акті приймання-передачі, — 150 000 грн. Сума орендної плати, передбачена договором, становить 1000 грн. на місяць, строк сплати — 10 число місяця, що настає за місяцем, за який здійснюється оплата оренди.

В обліку ТОВ «Трейд Компані» ці операції відображаються таким чином.


з/п

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Доходи

Витрати

1

Отримано автомобіль в оренду (згідно з актом приймання-передачі). Вартість автомобіля, зазначена в акті приймання-передачі, збільшує сальдо позабалансового рахунку 01

01

150 000,00

2

Відображено нарахування орендної плати

93

685

1000,00

1000,00*

3

Утримано ПДФО із суми орендної плати (1000 грн. х 15%)

685

641/ПДФО

150,00

4

Перераховано до бюджету ПДФО, утриманий із суми орендної плати

641/ПДФО

311

150,00

5

Виплачено з каси підприємства-орендаря суму орендної плати(за винятком утриманого ПДФО)

685

301

850,00

*Підлягає відображенню у Декларації з прибутку у складі витрат на збут за рядком 06.2 «Витрати на збут».

Облік операцій з оренди автомобіля у засновника

Розглянемо запитання, що надійшли до редакції «Вісника», які цікавлять бухгалтерів.

Запитання 1.Чи може договір оренди з метою скорочення витрат підприємства не передбачати одержання засновником орендної плати?

Як уже зазначалося, внесення орендної плати передбачено договором оренди (частина перша ст. 762 Цивільного кодексу). Якщо розмір плати не встановлено договором, він визначається з урахуванням споживчої якості речі та інших обставин, які мають істотне значення.

Водночас якщо засновник бажає оптимізувати витрати, можна скористатися положеннями частини п’ятої вищезазначеної статті, з яких випливає, що сторони можуть встановити в договорі інший, ніж щомісячний, період внесення орендної плати (наприклад, один раз на квартал, один раз на півріччя).

Запитання 2.Чи можна не сплачувати орендну плату в тих місяцях, коли автомобіль не використовувався наймачем?

Як уже зазначалося, орендар звільняється від оплати за період, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не несе відповідальності (частина шоста ст. 762 Цивільного кодексу). Інших винятків для несплати орендної плати немає.

Запитання 3. Чи підлягають нотаріальному посвідченню договори оренди, що укладаються строком до одного місяця?

Договір оренди транспорту за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню відповідно до частини другої ст. 799 Цивільного кодексу, що також зазначалося вище. Порушення умови щодо нотаріального посвідчення такого договору переводить його до розряду нікчемних, як це випливає з частини першої ст. 220 Кодексу.

Запитання 4. Чи може засновник безоплатно позичати своє майно (автомобіль) підприємству на строк менше року? Як відобразити таку операцію в податковому обліку?

Законодавством передбачено можливість безоплатної передачі речі для користування протягом встановленого строку (частина перша ст. 827 Цивільного кодексу). Однак користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між ними.

Слід звернути увагу на те, що договір позички транспортного засобу (крім наземних самохідних транспортних засобів), у якому хоча б однією із сторін є фізична особа, укладається в письмовій формі й підлягає нотаріальному посвідченню.

Отже, засновник має право позичити підприємству автомобіль на встановлений строк.

Однак це загальні норми цивільного законодавства. Розглянемо цю ситуацію з точки зору податкового законодавства.

Слід зазначити, що для цілей оподаткування автомобіль, отриманий підприємством у безоплатне користування від засновника, необхідно відобразити як безоплатно отриману послугу.

Згідно з пп. 135.5.4 п. 135.5 ст.

 135 Податкового кодексу вартість безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді товарів, робіт, послуг, визначена на рівні не нижче звичайної ціни, включається до інших доходів, які враховуються при обчисленні об’єктаоподаткування.

Датою збільшення таких доходів вважається дата підписання акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, що підтверджує одержання таких послуг (п. 137.1 ст. 137 Кодексу).

Запитання 5. Засновник (він є й директором) підприємства здає в оренду цьому підприємству автомобіль. Хто повинен у такому випадку підписувати договір оренди з боку підприємства?

У цьому випадку підприємству доцільно оформити довіреність на право укладання договору оренди автомобіля іншій, ніж директор, особі — заступнику директора, головному інженеру або іншому співробітнику.

Источник: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/6607

Закон
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: